Privacy & Cookies

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Over ons privacybeleid

Artikel 2 - Over de gegevensverwerking

Artikel 3 - Doel van de gegevensverwerking

Artikel 4 - Uw rechten

Artikel 5 - Cookies

Artikel 6 - Wijzigingen in het privacybeleid

Artikel 7 - Contactgegevens

 

Artikel 1 - Over ons privacybeleid

FEMME + FRENKIE geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van FEMME + FRENKIE. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-05-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Artikel 2 - Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WooCommerce houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

 

Webhosting

Justiin

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Justiin. Justiin verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Justiin heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en ongeoorloofd gebruik van uw en onze (persoons)gegevens te voorkomen. Justiin is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Justiin heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Wanneer u gebruik maakt van die link zult u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Payment processors

CCV Online Payments

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaaldienstverlener CCV Online Payments. CCV Online Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. CCV Online Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. CCV Online Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. CCV Online Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van CCV Online Payments waarvoor zij derden inschakelt. CCV Online Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

Google

Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google dan kunt u uw naam, woonplaats en e-mailadres opgeven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

 

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden op welke pagina's, welke links ze kiezen klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat een het IP-adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Zie voor meer informatie het gedeelte 'over Hotjar' op de support site van Hotjar.

 

 

Artikel 3 - Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan FEMME + FRENKIE op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Artikel 4 - Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FEMME + FRENKIE. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Artikel 5 - Cookies

Wat zijn cookies concreet?

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een website op je computer, tablet of smartphone achterlaat. Elke cookie bevat unieke informatie die het mogelijk maakt voor de website om jou te herkennen, en specifieke instellingen voor jou terug te halen. Op die manier hoef jij als gebruiker niet steeds opnieuw dezelfde handelingen te doen, zoals bijvoorbeeld het selecteren van een gewenste taal. Cookies kunnen op je pc geplaatst worden door de website zelf, maar ook door derden die ‘plugins’ hebben ingeladen op de website (bijvoorbeeld Google Analytics om cijfers te bewaren, Facebook Pixel om doelgerichtere advertenties te kunnen maken).

 

Waarvoor gebruiken we cookies?

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om functionaliteiten op de website te laten werken. Het uitschakelen hiervan heeft directe gevolgen op je gebruikerservaring met onze website. Deze cookies zijn ook steeds 'eerstepartijcookies'. Dit betekent dat ze aangemaakt en beheerd worden door FEMME + FRENKIE (en onze rechtstreekse IT partners).

 1. Winkelmandje
  Er wordt een cookie aangemaakt om bij te houden welke producten in je winkelmandje zitten. Nogal een service, niet?
 2. Accounts
  Onze website maakt gebruik van een accountsysteem om gegevens bij te houden. Er wordt gebruik gemaakt van een cookie zodat we je herkennen en jouw account aangemeld kan blijven. Waar zijn vrienden anders voor?

 

Analyserende cookies

We gebruiken analysetools om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze tools laten ook cookies achter op jouw computer. Deze cookies noemen we 'derdepartijcookies' omdat we deze niet rechtstreeks beheren. Ze worden geplaatst door de applicaties zelf. Door de constante evolutie en ontwikkeling van deze tools kan het aantal cookies die geplaatst wordt door deze tools ook steeds veranderen. FEMME + FRENKIE heeft hier geen controle over. Indien je vragen hebt over cookies van derden, kun je het best de organisaties rechtstreeks contacteren.

 1. Google Analytics
  Met Google Analytics meten we hoe bezoekers op onze website komen en wat ze allemaal bekijken en uitvoeren. Met die informatie kunnen we de website zo inrichten zodat de bezoekers een zo goed mogelijke gebruikerservaring hebben. Fijn toch? De verwerker van deze cookies (Google) is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Als je meer wilt weten over hoe Google gegevens verzamelt en verwerkt, klik dan hier.
 2. Hotjar
  Via Hotjar zien en bevragen we de interactie tussen gebruikers en specifieke pagina’s. Op deze manier zien we of een pagina voldoet aan een bepaalde kwaliteitsnorm. Hier worden ook cookies gebruikt om te kijken of een bezoeker al een bevraging heeft ingevuld. Op die manier vallen we jullie niet lastig met 10 keer dezelfde vraag. Dat is wel zo fijn! De privacyverklaring van Hotjar kun je hier vinden. Je kunt je afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over jouw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.
 3. Facebookpixel
  Hoewel dit geen echte cookie is, laten we je graag ook weten dat we gebruik maken van de facebookpixel op onze website. Dankzij de facebookpixel krijgen we een idee wie onze website bezoekt (zo weten we onder andere geslacht, leeftijdscategorie en interesses), en kunnen we onze boodschappen doelgerichter en meer op maat verspreiden, via onze sociale media. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze posts en advertenties op Facebook, Instagram en Pinterest aan de juiste mensen wordt getoond. Omgekeerd: zodat mensen die niet in ons geïnteresseerd zijn onze posts en advertenties ook niet te zien krijgen. Want dat zou natuurlijk erg vervelend zijn!

 

Artikel 6 - Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Artikel 7 - Contactgegevens

FEMME + FRENKIE
Voldersgracht 28
2611 EV Delft
Nederland
Telefoonnummer: 015-889 2254 (bereikbaar tijdens onze openingstijden)
E-mailadres: info@femmefrenkie.com

 

Contactpersoon voor privacyzaken: Marcel Essing

 

Laatst bijgewerkt: 1 mei 2022